Chapter 1: Introduction to Programmed Learning and Medical Word Building

Cập nhật: 21/09/2017 Tác giả: TS.BS.CKII. TRÀ ANH DUY

Trung tâm Sức khoẻ Nam Giới Men's Health


Sau khi hoàn thành bài này bạn có thể:

  • Xác định bốn yếu tố được sử dụng để xây dựng một thuật ngữ y khoa.
  • Phân tích và các bộ phận khác nhau của một thuật ngữ y khoa.
  • Áp dụng các quy tắc đã học trong chương này phát âm từ y khoa một cách chính xác.
  • Xác định và lấy các ví dụ về phẫu thuật, chẩn đoán, bệnh lý và các hậu tố liên quan (related suffixes).

Link tải tài liệu: Chapter 1


Đặt
Lịch
Khám
Contact Me on Zalo