[toc]

Chapter 9 & 10: Female and Male Reproductive System

Cập nhật: 07/12/2017 Lượt xem:

Sau khi hoàn thành chương này, bạn sẽ có thể:
• Xác định vị trí và mô tả cấu trúc của hệ thống sinh sản nữ.
• Mô tả mối quan hệ chức năng giữa hệ thống sinh sản nữ và các
hệ thống cơ thể khác.
• Mô tả các điều kiện bệnh lý, các thủ thuật chẩn đoán và điều trị, và các khác có liên quan đến hệ thống sinh sản nữ.
• Giải thích về dược lý học liên quan đến điều trị rối loạn sinh sản nữ.

Link tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1i1_dOhJcP31DjFAeOrDm6BX1Sw1GnnWn/view?usp=sharing.


Đặt
Lịch
Khám