Chapter 5: Musculoskeletal System

Sau khi hoàn thành chương này, bạn sẽ có thể:
• Định vị và mô tả cấu trúc của hệ cơ xương.
• Mô tả các điều kiện bệnh lý, các thủ thuật chẩn đoán và điều trị, và các điều khoản khác có liên quan đến hệ thống xương.
• Giải thích dược lý học liên quan đến điều trị rối loạn cơ xương.
• Chứng minh kiến thức của bạn về chương này bằng cách hoàn thành tốt các hoạt động học tập và ghi chép hồ sơ bệnh án